Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Wandi s.r.o., IČ 21298904, se sídlem Vitošská 3410/1,  143 00 Praha 4

pro prodej voucherů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.sawanjesenice.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti

Wandi s.r.o., IČ 21298904, se sídlem Vitošská 3410/1,  143 00 Praha 4 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sawanjesenice.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  2. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, platných a účinných v době uzavření kupní smlouvy.
 1. VOUCHER
  1. Voucher je listina vystavená prodávajícím v elektronické podobě, která svému držiteli slouží k plné anebo částečné úhradě služeb poskytovaných prodávajícím, a to ve výši nominální hodnoty voucheru. Voucher je opatřen mimo jiné QR kódem, kódem pro uplatnění, datem maximální platnosti voucheru, popisem služeb na které lze voucher uplatnit a informací o době poskytované služby.
  2. Voucher je vždy vystaven ke konkrétnímu typu služeb nabízených prodávajícím. Zakoupením voucheru však kupující nenakupuje konkrétní službu, ale pouze finanční hodnotu, kterou lze uplatnit za konkrétní typ služby uvedený na voucheru, a to vždy v době platnosti voucheru. Informativní nabídku služeb a příslušných voucherů lze nalézt na webovém rozhraní obchodu. Kupující při výběru voucheru zvolí, na jaký konkrétní typ a rozsah nabízené služby voucher bude vystaven.
  3. Voucher může využít jakákoli osoba, které jej má oprávněně ve své dispozici a předloží jej prodávajícímu pro účel platby za služby poskytované prodávajícím, tato osoba může být odlišná od kupujícího.
  4. Platnost voucheru je 6 měsíců od data jeho vystavení. Po dobu dalších 6 měsíců následujících po konci platnosti voucheru lze voucher využít v polovině nominální hodnoty voucheru.
  5. Voucher lze uplatnit na čerpání služeb nabízených prodávajícím v provozovně na adrese Budějovická 103, 252 42 Jesenice.
  6. Voucher lze uplatnit pouze v celé jeho hodnotě a pouze jednou. V případě překročení nominální hodnoty voucheru při jeho uplatnění, doplatí osoba uplatňující voucher doplatek prodávajícímu při uplatnění voucheru. V případě uplatnění voucheru na služby poskytované za cenu nižší, než je nominální hodnota voucheru, prodávající osobě uplatňující voucher přeplatek voucheru nevrací.
  7. Voucher může jeho držitel uplatnit pouze k úhradě služeb poskytovaných prodávajícím, držitel nemůže voucher vrátit a požadovat výměnou za něj peníze. Na vouchery se nevztahují speciální nabídky, dárky ani slevové akce.
  8. Prodávající není odpovědný za ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití voucheru.
 2. uzavření kupní smlouvy
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o voucherech, a to včetně uvedení typů a rozsahu služeb poskytovaných prodávajícím za voucher a cen jednotlivých typů voucherů. Ceny voucherů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Nabídku voucherů zobrazí kupující kliknutím na tlačítko „Vouchery“ umístěné v pravé části horní liště webového rozhraní obchodu. Konkrétní voucher zvolí kupující kliknutím na tlačítko „Výběr možností“. Následně se kupujícímu zobrazí podrobný popis voucheru, zejména co se týče typu a rozsahu služeb poskytovaných za voucher, nominální hodnoty voucheru a jeho ceny. Kupující zvolí rozsah služeb poskytovaných za voucher v kolonce „Délka masáže“, ve které vybere časový rozsah poskytované služby. Za účelem zakoupení příslušného voucheru kupující tento voucher „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ (dále společně jen jako „objednávka“).
  3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Odesláním je objednávka pro kupujícího závazná. Prodávající upozorňuje kupujícího, že objednávku činí bez uvedení způsobu dopravy a platby, neboť vouchery se doručují vždy prostřednictvím elektronické pošty, na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), a platba ceny voucheru probíhá vždy on-line (platební bránou).
  5. Bezhotovostně po odeslání objednávky je kupující ve webovém rozhraní obchodu vyzván k provedení platby ceny voucheru skrze platební bránu (ad čl. 4. obchodních podmínek), přičemž při placení postupuje dle pokynů ve webovém rozhraní obchodu.
  6. Bezprostředně po zaplacení ceny voucheru je kupující o přijetí a realizaci objednávky informován na webovém rozhraní obchodu, a dále prostřednictvím potvrzení elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího (dále jen „akceptace“). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace.
  7. Voucher je vystaven ke dni zaplacení ceny voucheru. Voucher je zaslán kupujícímu elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího ve formátu PDF, a to neprodleně po připsání ceny voucheru na bankovní účet prodávajícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. cena a Platební podmínky
  1. Cena voucheru je částka ve výši nominální hodnoty voucheru, kterou kupující zvolí v objednávce postupem dle těchto obchodních podmínek. Cena je splatná odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní obchodu a závazek kupujícího uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  2. Cenu voucheru uhradí kupující před dodáním voucheru. Cenu voucheru může kupující uhradit prodávajícímu skrze platební bránu GoPay . Platební bránu provozuje společnost GOPAY s.r.o., IČ 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá, nebo prostřednictvím hotovostní platby nebo převodem na bankovní účet Prodávajícího.
  3. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny voucheru a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 4. odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § g7 občanského zákoníku nelze odstoupit mj. od kupní smlouvy, jestliže byl příslušný voucher uplatněn, tedy předložen jakoukoli formou za účelem úhrady ceny konkrétních služeb poskytovaných prodávajícím, neboť v takovém případě se má za to, že kupující souhlasil s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením kupní smlouvy poučil kupujícího, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 odst. 5.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem (dále jen „kupující–spotřebitel“),  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů od dne doručení voucheru. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
  3. Kupující–spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující–spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Vyplněný formulář může kupující–spotřebitel zaslat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího, jakož i na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě. Přijetí formuláře potvrdí prodávající kupujícímu–spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě. Účinky odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek nastávají okamžikem dojití jakéhokoli jednoznačného prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě prodávající zneplatní voucher a vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu–spotřebiteli nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím–spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal.
  5. Je-li společně s voucherem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen vrátit poskytnutý dar.
  6. Kupující – právnická osoba, nebo kupující fyzická podnikající osoba, kteří nejsou spotřebitelem dle ustanovení § 419 OZ nemohou odstoupit kupní smlouvy.
 5. Práva z Vadného plnění
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).
  2. Práva související s odpovědností prodávajícího za vady může kupující uplatnit zejména osobně na adrese Budějovická 103, 252 42 Jesenice, či elektronickou poštou na adrese sawan.jesenice@gmail.com či telefonicky na tel. či 731 274 278.
 6. další práva a povinnosti smluvních stran
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ 00020869, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz
  2. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
  2. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující potvrzuje, že tyto své osobní údaje poskytuje prodávajícímu dobrovolně.
  3. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, nebo za účelem přijetí opatření na žádost kupujícího před uzavřením smlouvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
  4. Zpracování osobních údajů může být odůvodněno také splněním právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. daňové povinnosti).
  5. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů mohou být také oprávněné zájmy prodávajícího či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. správa systémů a interní operace, řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení apod.).
  6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.
  8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění daného účelu a důvodu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  9. Prodávající tímto informuje kupujícího o jeho právu požadovat od prodávajícího vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a sdělení o tom, jaké konkrétní osobní údaje o kupujícím prodávající zpracovává, dále o právu na přístup kupujícího k těmto osobním údajům, o právu kupujícího požadovat aktualizaci či opravu osobních údajů, výmaz poskytnutých osobních údajů a také omezení zpracování osobních údajů (po určitou dobu). Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8 odst. 8.8.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
   3. obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111.
 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  1. Poskytne-li kupující prodávajícímu svou elektronickou adresu kupujícího v souvislosti s prodejem voucheru, je prodávající oprávněn zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se jeho vlastních obdobných služeb, přičemž kupující je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s takovýmto využitím své elektronické adresy kupujícího i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.
  2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že při používání webového rozhraní obchodu prodávající využívá tzv. technické cookies nezbytné pro zajištění základních funkcí webového rozhraní obchodu.
  3. Prodávající dále informuje kupujícího, že bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího není oprávněn využívat tzv. „netechnické cookies“, tj. například marketingové sloužící k cílení reklam, analytické, preferenční či cookies třetích stran.
 2. Doručování
  1. Písemnosti a oznámení týkající se práv a povinností z kupní smlouvy si smluvní strany doručují zejména prostřednictvím příslušných e-mailových adres, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na elektronickou adresu uvedenou na webovém rozhraní obchodu.
  2. Pro doručování písemností obsahujících právní jednání směřující k zániku kupní smlouvy (např. odstoupení od smlouvy) se vyžaduje, aby tato písemnost byla doručována prostřednictvím držitele poštovní licence na příslušnou doručovací adresu smluvní strany, přičemž se uplatní domněnka doby dojití dle ust. § 573 občanského zákoníku. Výjimkou je odstoupení kupujícího–spotřebitele od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek a v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku, kdy kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, přičemž k účinnosti takového odstoupení postačí, aby v zákonné lhůtě pro odstoupení bylo odesláno.
 3. závĚrečná ustanovení
  1. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se takový právní poměr řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Tím však nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost nebo neúčinnost jednoho ustanovení se nedotýká platnosti ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Aktuální platné znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetové stránce www.sawanjesenice.cz. Tištěná podoba aktuálních obchodních podmínek je k dispozici také na vyžádání v provozovně nebo sídle prodávajícího.
  6. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování Wandi s.r.o.  Vitošská 3410/1,  143 00 Praha 4

Adresa elektronické pošty: sawan.jesenice@gmail.com

Telefon: 731 274 278

  1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2024.

Přílohy:

 1. Formulář pro odstoupení od smlouvy

V Praze dne 25.6.2024